Juridische informatie

1. Identificatie

1.1. Mac Puar, S.A. (hierna MP); vennootschap ingeschreven in het handelsregister van Sevilla, volume 194, pagina 107, sectie 3, blad SE-5611; met btw-nummer A41023607; statutaire zetel aan de Calle Leonardo Da Vinci, 15, 41092, Sevilla (Spanje); telefoon (+34) 902197277; en e-mailadres elevacion@mpascensores.com, is eigenaar van de website op de internetadressen http://www.mpascensores.com, http://mpascensores.es, http://www.mpascenseurs.fr, https://mpliften.nl, http://mpliften.be, http://mplifts.pl, http://www.mplifts.cz, http://www.mpifma.ro, http://mphiss.se, en haar accounts op sociale netwerken (hierna deze Website).
1.2. MP is eigenaar van de volgende accounts op sociale netwerken:
• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

1.3. De persoon die deze Website bezoekt (hierna de Gebruiker) dient zich ervan te vergewissen dat hij daartoe bevoegd is.

2. Doel

2.1. Het doel van deze juridische informatie is de relatie tussen MP en de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van deze Website te regelen.
Door deze Website te bezoeken, accepteert de Gebruiker uitdrukkelijk alle bepalingen in de juridische kennisgeving, dit privacybeleid, en het cookiebeleid, alsmede alle bijzondere voorwaarden voor het gebruik van bepaalde diensten. Indien de Gebruiker een of meer van bovengenoemde bepalingen niet accepteert, dient hij af te zien van het bezoeken van deze Website.

2.3. Door zich toegang te verschaffen tot accounts van MP op de sociale netwerken, stemt de Gebruiker ermee in te voldoen aan de voorwaarden en beleidslijnen van die netwerken.
• YouTube
• Google+
• Twitter
• LinkedIn

2.4. De Gebruiker garandeert naleving van alle juridische bepalingen die van toepassing kunnen zijn op het bezoeken van deze Website.
2.5. MP behoudt zich te allen tijde het recht voor deze juridische informatie te wijzigen; de Gebruiker dient dit na te gaan voordat hij deze Website bezoekt.

3. Minderjarigen

3.1. Het is minderjarigen niet toegestaan deze Website te bezoeken.
3.2. MP herinnert de voor minderjarigen verantwoordelijke Gebruikers eraan dat zij als enige verantwoordelijk zijn om te bepalen welke diensten en content al dan niet geschikt zijn voor de leeftijd van deze minderjarigen en dat er computerprogramma’s zijn die het mogelijk maken bepaalde content en diensten te filteren of de toegang ertoe te blokkeren.

4. Content

4.1. De voor de Gebruiker op deze Website beschikbare content is afkomstig van onze eigen bronnen en van derden.
4.2. MP zorgt ervoor dat de content van de hoogst mogelijke kwaliteit is en in redelijke mate wordt bijgewerkt, maar garandeert niet het nut, de nauwkeurigheid, de volledigheid, de relevantie en de gangbaarheid ervan.
4.3. De opname van content op deze Website houdt op geen enkele wijze de verlening van een professionele adviesdienst door MP aan de Gebruiker in.
4.4. MP raadt het de Gebruiker af besluiten te nemen op basis van de informatie in de content van deze Website, zonder passend professioneel advies in te winnen.

5. Intellectuele en industriële eigendom

5.1. Alle content van deze Website is naar behoren beschermd door de regelgeving omtrent intellectuele en industriële eigendom.
5.2. Ongeacht het doel waarvoor de content van deze Website bedoeld is, is het niet toegestaan deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MP geheel of gedeeltelijk te reproduceren, gebruiken, ontwikkelen, distribueren en marketen.
5.3. De content van derden anders dan MP die op deze Website kan verschijnen, is eigendom van zijn respectieve eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele toestemmingen aan derden.

6. Gebruik

6.1. De Gebruiker accepteert vrijwillig en uitdrukkelijk dat het gebruik van deze Website in alle gevallen enkel onder zijn exclusieve verantwoordelijkheid valt.
6.2. De Gebruiker verplicht zich geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van MP of van derden zou kunnen schaden of dat deze Website zou kunnen schaden, onbruikbaar maken of overbelasten of het normale gebruik ervan op enige wijze zou kunnen verhinderen.

7. Spam

7.1. Het is de Gebruiker strikt verboden e-mailadressen van deze Website te gebruiken voor het verzenden van reclame- of promotiemateriaal zonder een eerder verzoek daartoe of zonder uitdrukkelijke toestemming van de ontvangers ervan.

8. Verantwoordelijkheden

8.1. MP zal alle handelingen in haar vermogen verrichten voor het juist functioneren van deze Website. Rekening houdend met de aard van internet en met het feit dat de werking van deze Website afhankelijk kan zijn van de tussenkomst van derden, is MP echter niet aansprakelijk voor eventuele ongemakken die de Gebruiker kan ondergaan als gevolg van de onjuiste werking van de Website.
8.2. MP kan niet aansprakelijk worden gesteld als gevolg van door derden op deze Website gepubliceerde informatie.
8.3. MP is niet aansprakelijk voor de content van derden waarop de Gebruiker via een link op deze Website terechtkomt.
8.4. Indien de Gebruiker van mening is dat bestaande content op deze Website onwettig is, dient hij of zij dit te melden op het e-mailadres elevacion@mpascensores.com.
8.5. Vanwege de aard van internet kan MP niet garanderen dat er geen elementen zijn die tot wijzigingen in het computersysteem van MP of dat van de Gebruiker kunnen leiden; MP kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeacht welke soort schade die door deze wijzigingen kan ontstaan.

9. Klachten

9.1. Indien de Gebruiker een klacht wil indienen tegen MP, kan hij of zij deze versturen naar het e-mailadres elevacion@mpascensores.com.